Our Team

Główny Księgowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Praca: Główny Księgowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie numer: 2530088, z dnia 2019-07-08

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt.

I. Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt, ul. Koncertowa 4, 05 – 126 Nieporęt.

 

Główny Księgowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Miejsce pracy: mazowieckie / Nieporęt

 

Opis stanowiska

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego:

1) prowadzenie rachunkowości,

2) przygotowywanie projektu budżetu,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującą klasyfikacją budżetową,

7) sporządzanie planów, analiz i sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) zapewnienie właściwej realizacji budżetu, a w szczególności równowagi pomiędzy przychodami,
a wydatkami,

9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

10) zapewnienie odpowiedniej obsługi kasowej,

11) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom,

12) współpraca z bankami,

13) współpraca z ZUS i urzędami skarbowymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wymagania

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne - kandydatem na stanowisko głównego księgowego może być osoba, która:

Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1 – 4:

1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane
na podstawie odrębnych przepisów,

Oraz

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

7) posiada znajomość języka polskiego w mowie i w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

8) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,

2) znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o zamówieniach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz umiejętność ich stosowania.

3) znajomość obsługi pakietu biurowego i programów finansowo – księgowych oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) C.V. – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (wpis do rejestru biegłych rewidentów, certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane
na podstawie odrębnych przepisów, kursy, seminaria, szkolenia, posiadane uprawnienia),

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8) oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),

9) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),

11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą należy zamieścić w CV i liście motywacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1),

12) informację dotyczącą ochrony danych osobowych o treści określonej w załączniku do ogłoszenia.

Oferujemy

V. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa, przy obsłudze monitora ekranowego, wymagająca stałej koncentracji.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ