Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kościan
Ogłoszenie o naborze Nr 50340

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy komputerze,
- praca w siedzibie Inspektoratu (parter),
- utrzymywanie kontaktów z GUS, ZUS, US, PZU.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, m.in. rachunków, faktur, delegacji.
 • Analiza i monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków Inspektoratu.
 • Prowadzenie dokumentacji gospodarki środkami trwałymi (prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków i wartości niematerialnych i prawnych). Zakup i nadzór nad wykorzystaniem urządzeń i materiałów biurowych.
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, budżetowych, analiz, statystyk.
 • Przygotowywanie projektu budżetu, czuwanie nad jego właściwą realizacją- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 • Rachuba płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, wypłata wynagrodzeń, regulowanie wszelkich zobowiązań i prowadzenie pełnej dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z US, ZUS i PZU.
 • Obsługa kadrowa pracowników związana z naborem, nawiązywaniem, trwaniem, rozwiązywaniem stosunku pracy, ustalanie wysokości należnych świadczeń finansowych, prowadzenie akt osobowych.
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej prawa nabycia uprawnień do dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, dokumentacji emerytalno-rentowej i innych świadczeń finansowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i udokumentowanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.
W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 6 lat(w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego) lub 3 lata (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego uzupełnionego ekonomicznymi studiami podyplomowymi)
 • znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej.
 • znajomość przepisów: o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kpa oraz wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i prawa pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programów komputerowych: Płatnik, Progman, SJO BeSTia, Cesarz, Plan B,
APLIKUJ TERAZ