Our Team

Podinspektor ds. podatków i opłat w XI Wydziale Podatków w Centrum Obsługi Podatnika

Praca: Podinspektor ds. podatków i opłat w XI Wydziale Podatków w Centrum Obsługi Podatnika

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na 6 wolnych stanowisk urzędniczych

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Podinspektor ds. podatków i opłat w XI Wydziale Podatków w Centrum Obsługi Podatnika

Termin składania dokumentów: 1 lutego 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód m.st. Warszawy. Prowadzenie korespondencji z podatnikami,
 • weryfikacja i wprowadzanie deklaracji i dokumentów dot. podatków i opłat. Prowadzenie rejestrów, sprawozdawczości i ewidencji przewidzianych przepisami prawa podatkowego. Prowadzenie ewidencji opłat, deklaracji lub deklaracji korygujących. Sporządzanie rejestrów dla potrzeb wyliczenia podatków.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, prowadzenie czynności sprawdzających, opracowywanie decyzji, postanowień i wezwań w zakresie podatku od środków transportowych, dla których organem podatkowym jest Prezydent m.st. Warszawy,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ewidencji decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych,
 • przygotowywanie akt podatkowych do odwołań od decyzji i postanowień z zakresu podatku od środków transportowych i kierowanie ich do Wydziału Ulg i Orzecznictwa Podatkowego Centrum Obsługi Podatnika,
 • współdziałanie z Wydziałem Ulg i Orzecznictwa Podatkowego Centrum Obsługi Podatnika w zakresie prawnej i formalnej poprawności wydawanych decyzji i postanowień,
 • stałe zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami niezbędnymi do właściwego wykonywania powierzonych zadań,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowa, ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windy dostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim (zróżnicowane bariery architektoniczne), współpracą z klientami. Ze względu na konieczność korzystania z archiwum możliwa praca na wysokości do 1 m oraz kontakt z kurzem i czynnikami mikrobiologicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu ekonomii, administracji lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczeń podatków, finansów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

APLIKUJ TERAZ