Our Team

Controller Finansowy

Praca: Controller Finansowy

Nowy Styl Sp. z o.o. w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje obecnie kandydatów do pracy na stanowisku:

Controller Finansowy
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: CF/11/21


Twój zakres obowiązków:
 • przygotowywanie comiesięcznych zarządczych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie zarządczych budżetów/forecastów skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz analiza ich realizacji wraz z wyjaśnieniem odchyleń
 • tworzenie analiz i raportów finansowych na potrzeby informacji zarządczej
 • analiza kosztów i ich alokacja zgodnie z polityką firmy
 • udział w ocenie efektywności projektów oszczędnościowych i inwestycyjnych
 • analiza kluczowych wskaźników finansowych i rekomendacje dalszych działań
 • doskonalenie narzędzi raportowania, modyfikacje i wdrażanie usprawnień mających na celu usprawnienie procesu decyzyjnego
 • współpraca z innymi działami w zakresie zbierania informacji
 • przygotowywanie prezentacji i raportów dla Zarządu
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, księgowość, controlling)
 • wiedza praktyczna w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej (sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, budżetu, kontrola kosztów, umiejętność oceny ryzyka, analizy odchyleń)
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • systematyczność, terminowość, rzetelność i dyspozycyjność
 • analityczny sposób myślenia i samodzielność w rozwiązywaniu zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa i kreatywność w proponowaniu nowych rozwiązań
 • komunikatywność oraz umiejętność prezentacji danych
 • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kategorii B
Mile widziane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posługiwanie się językiem niemieckim lub francuskim
 • znajomość systemów do finansowej analizy danych (np. Microsoft Power BI, Oracle BI) oraz planowania finansowego (np. IBM Cognos Analytics TM1), znajomość systemów klasy ERP (np. IFS, SAP)
Oferujemy:
 • pracę w jednej z największych międzynarodowych firm z branży meblarskiej w Europie z ugruntowaną pozycją na rynku
 • nowoczesne biuro, stworzone w oparciu o potrzeby pracowników i wyposażone w nasze najlepsze produkty
 • profesjonalny proces onboardingu, umożliwiający poznanie firmy, kultury organizacyjnej oraz naszego portfolio
 • pracę w ambitnym, bardzo zaangażowanym zespole nastawionym na współpracę
 • autonomiczne zadania gdzie możesz wykorzystać i rozwijać swój analityczny sposób myślenia
 • przestrzeń na inicjatywę i kreatywność w proponowaniu nowych rozwiązań
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzupełnianie i poszerzanie wiedzy poprzez szkolenia specjalistyczne oraz interpersonalne
 • benefity takie jak: karta multisport, dofinansowanie do nauki języka obcego, organizacja i dofinansowanie kosztów kolonii oraz prezenty mikołajkowe dla dzieci pracowników, świadczenia socjalne, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych wraz z prywatną opieką medyczną na preferencyjnych warunkach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
W zależności, do której spółki złożyła Pani/Pan podanie o pracę,administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
 • Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 • NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
 • NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
-zwani dalej łącznie Administratorami.

W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych,administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
 • NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
 • NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
- zwani dalej łącznie Administratorami.

DANE KONTAKTOWE – KOMUNIKACJA
Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby każdego z Administratorów.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
  • w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  • w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora/ Administratorów w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy.

W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy prosi/proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: rodo@nowystyl.com.

Przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora), oraz
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora/Administratorów dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ