Our Team

Członek zespołu wdrażającego projekty/granty finansowane ze środków zewnętrznych

Praca: Członek zespołu wdrażającego projekty/granty finansowane ze środków zewnętrznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Członek zespołu wdrażającego projekty/granty finansowane ze środków zewnętrznych
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • Inicjowanie procesów wdrożeniowych w projektach pod względem terminowości i ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami wewnętrznymi.
 • Opracowywanie dokumentów wewnątrzprojektowych w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektów (kontrakty, zobowiązania uczestników projektu, informacje o ewentualnych nieprawidłowościach itp.), harmonogramu pracy kadry merytorycznej, procedur do zamówień publicznych itp.
 • Współpraca z pracownikami dydaktycznymi, naukowymi oraz kadrą administracyjną Uczelni.
 • Współpraca z innymi członkami zespołów wdrażających projekt.
 • Współpraca z wykonawcami (m.in. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców dla dostaw i usług o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, przygotowywanie umów, protokołów odbioru, weryfikacja i opisywanie dokumentów finansowych).
 • Bieżąca kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektów.
 • Przygotowywanie projektów umów z wykonawcami poszczególnych zadań.
 • Obsługa administracyjno -organizacyjna szkoleń/kursów/zajęć organizowanych w ramach projektów, prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie materiałów, archiwizacja dokumentacji, zbieranie i monitoring danych uczestników projektów zgodnie z dokumentami projektowymi i wytycznymi
 • Prowadzenie dokumentacji projektu w elektronicznych systemach sprawozdawczych i bazie konkurencyjności.
 • Sporządzanie, dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie dokumentacji projektowej
 • Kontakty z instytucjami zewnętrznymi w trakcie realizacji projektu.
 • Tworzenie i uzgadnianie raportów o stanie realizacji zakresu rzeczowego.
 • Nadzór nad osiąganiem wskaźników oraz kontrola bieżąca zadań projektowych.
Wymagania obligatoryjne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy – minimum 2-letnie doświadczenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCBiR, MNiSW, NCN, NAWA, MZ, Fundusz Wyszehradzki, Fundusze Norweskie, Horyzont 2020,  programy współpracy transgranicznej).
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność jej zastosowania w praktyce.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość zasad, wytycznych i przepisów prawa zawiązanych
 • z realizacją projektów w ramach programów operacyjnych (w szczególności PO WER).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów/grantów finansowanych ze środków strukturalnych lub krajowych na uczelni wyższej.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami (potwierdzony udział w kursach/studiach
 • z zakresu realizacji/zarządzania projektami).
 • Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).
 • Umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania.
 • Samodzielność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w doświadczonym zespole realizującym projekty oraz granty z różnych źródeł finansowania.
 • Szeroki pakiet socjalny.
APLIKUJ TERAZ