Our Team

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Praca: Główny Księgowy / Główna Księgowa

Ogłoszenie numer: 8617347, z dnia 2023-11-14

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Spółkę są m.in. zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców gminy Rewal, w tym jej uzdatnianie i dostarczanie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych gminy Rewal w tym na plażach, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Rewal i ich transport do zakładu zagospodarowania odpadów, a także utrzymanie istniejących i zakładanie nowych terenów zieleni.

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: Pobierowo, ul. Poznańska 31

 

Opis stanowiska

Główny zakres obowiązków:

 

Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami spółek prawa handlowego, a w szczególności:

 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów, dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Spółkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym poprzez analizowanie wykorzystania środków budżetowych lub pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Spółki,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, statystycznych i innych związanych z finansami Spółki,
 • sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi,
 • organizacja i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki oraz opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce rachunkowości,
 • współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi, Urzędem Gminy w Rewalu i innymi instytucjami w tym z instytucjami kontrolnymi,
 • organizacja i nadzór nad pracą Pionu Finansowo-Księgowego oraz współpraca z Dyrektorami pozostałych Pionów Spółki,
 • przygotowywanie danych księgowych i sporządzenie wniosku taryfowego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • stałe dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych,
 • dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczania wydatków związanych z dofinansowaniami zewnętrznymi w tym współpraca z Zespołem Inżynierskim przy przygotowywaniu wniosków oraz ich zmian o dofinansowanie, udział w kontroli rozliczania projektów a także udział w spotkaniach konsultacyjnych Zespołu Realizującego Projekty,
 • tworzenie oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań księgowych, finansowych, podatkowych, w tym opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości Spółki.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego w spółkach z o.o., w tym przygotowanie minimum dwóch sprawozdań finansowych jako osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie lub biorąca udział w ich sporządzeniu (kryterium preferowane),
  • ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunkach: rachunkowość, ekonomia lub finanse i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki na stanowisku samodzielnego księgowego (preferowane doświadczenie w spółce z o. o.),
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 8-letniej praktyki na stanowisku samodzielnego księgowego (preferowane doświadczenie w spółce z o. o.),
  • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • praktyczna znajomość aktualnych przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz prawa pracy i zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • znajomość narzędzi informatycznych tj. pakietu MS Office, w tym biegła obsługa komputera i programów księgowych oraz bankowości elektronicznej,
 • predyspozycje osobowościowe: dokładność, rzetelność, uczciwość, samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, również pod presją czasu, samodzielnie i w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w branży wodociągowej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym ZSI Unisoft,
 • znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i dotacji w tym dotacji Unijnych,
 • umiejętność szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów, analizy danych, wyciągania wniosków, planowania i monitorowania działań pod względem ich kosztów efektywności,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, umiejętność delegowania zadań, komunikatywność i zdolność do analitycznego myślenia.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość elastycznego systemu pracy,
 • możliwość doskonalenia zawodowego i szkolenia,
 • przyjazną atmosferę w zgranym zespole,
 • atrakcyjny poziom wynagrodzenia adekwatny do wykonywanych czynności,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i projektów,
 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 347

  GLOBAL OCEAN LINK POLAND Sp. z o.o.

  Główna Księgowa

  Oczekiwania względem kandydata:Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia)Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Głównego...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Dębno

  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

  Główny księgowy

  Prowadzenie pełnej księgowości spółki z o.o.Wymagania konieczne:Zawód: Główny księgowy (wymagany staż - lata: 2)Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  ManpowerGroup

  Management Accountant

  Responsibilities:Assist in ensuring accurate and timely financial reporting & accounting under group IFRS standards and local statutory requirementsSupport the...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-08

 • Lokalizacja:

  Białystok

  UNIBEP S.A.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Sporządzenie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w Grupie Kapitałowej,Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań jednostkowych...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-08