Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78183

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nadzoruje prowadzenie rachunkowości OUW oraz pozostałych dysponentów budżetu Wojewody działających w strukturze Urzędu ;
 • Dysponuje środkami pieniężnymi ;
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ;
 • Nadzoruje sporządzanie projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetu OUW ;
 • Realizuje wydatki i dochody budżetowe OUW ;
 • Sprawuje nadzór nad gospodarką materiałową i mieniem OUW;
 • Opracowuje procedury dotyczące : rachunkowości, kontroli finansowej, procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, zwrotu środków publicznych, gospodarki materiałowej i mienia OUW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Zgodnie z art. 54 ust.2 p-kt5 ustawy o finansach publicznych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Zgodnie z art. 54 ust.2 p-kt5 ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość przepisów ustaw o : służbie cywilnej ; wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość przepisów ustaw o: systemie ubezpieczeń społecznych; świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Znajomość przepisów ustaw o: podatku od osób fizycznych; podatku od towarów i usług, ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów ustaw : Kodeks Postępowania Administracyjnego; Kodeks Pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu księgowości budżetowej.
 • Znajomość obsługi komputera i programów z zakresu księgowości, płac i gospodarki materiałowej.
APLIKUJ TERAZ