Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 125212

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

Zakres zadań

 • Kieruje i organizuje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
 • Prowadzi rachunkowość jednostki.
 • Nadzoruje ewidencję dochodów i wydatków budżetowych, funduszu socjalnego, kont pomocniczych w celu dostarczenia informacji o sytuacji finansowej.
 • Wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi WITD w Radomiu w celu wykonania zobowiązań zgodnie z planem finansowym jednostki.
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków finansowych.
 • Przygotowuje projekty budżetu WITD w Radomiu.
 • Prowadzi sprawozdawczość finansowo-księgową, sporządza bilans, koordynuje prace związane z inwentaryzacją.
 • Nadzoruje ewidencję i egzekucję należności z tytułu kar nałożonych decyzją administracyjną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe /średnie - Kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków zgodnie z art. 54. ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych:
a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA, ustawy o transporcie drogowym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Nie karalność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność biegłej obsługi programów księgowych
 • Umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, szczególnie w zakresie Excel, ponadto programów Trezor, Buza, NBP, FORTECH, EZD PUW
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ