Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Strzyżów
Ogłoszenie o naborze Nr 125227

Warunki pracy

       -        praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,


       -        wyjazdy służbowe i szkolenia, załatwianie spraw poza jednostką,


       -        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


       -        współpraca z innymi instytucjami,


       -        narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon,


       -        praca wykonywana w pozycji siedzącej,


       -        podejmowanie decyzji w warunkach stresu,


       -        praca wymagająca dyspozycyjności.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


       -        stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe (wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych),


       -        oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • 1. prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • 2. opracowywanie i realizacja planów finansowych, budżetowych oraz sporządzanie bilansu rocznego,
 • 3. prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo - księgowym
 • 4. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,
 • 5. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i gospodarki materiałowej,
 • 7. prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych,
 • 8. dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości,
 • 9. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w określonych przepisami terminach,
 • 10. realizacja systemu wewnętrznej kontroli finansowej,
 • 11. rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń funkcjonariuszy i pracowników komendy,
 • 12. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, deklaracji rozliczeniowych, rocznych informacji dla osób ubezpieczonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: wyższe wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne.
Spełnienie jednego z poniższych kryteriów:
1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego -Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
-znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy podatkowej oraz przepisów wykonawczych,
-znajomość przepisów z zakresu specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej i służby cywilnej
-posiadanie obywatelstwa polskiego,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ