Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Sucha Beskidzka
Ogłoszenie o naborze Nr 126193

Warunki pracy

Praca biurowo- administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie urzędu lub w godz. uzgodnionych z pracodawcą, praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych , wyjazdy służbowe i szkolenia.


·  praca na parterze


·  przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych


·  przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich


praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, niszczarka

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego PSP nad gospodarką finansową
 • Opracowywanie przy współudziale komórek organizacyjnych planu budżetu, realizacja i rozliczanie budżetu Komendy Powiatowej PSP
 • Prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej PSP i wykonywanie innych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami finansowo-księgowymi.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej PSP.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie PŁATNIK oraz przesyłanie elektroniczne do ZUS.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja projektów przepisów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz spraw finansowych.
 • Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.
 • Sporządzanie analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej.
 • Realizacja zadań związanych z gospodarką finansową w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: wyższe Spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • umiejętności biegłej obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych ( płatnik, edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie spraw finansowych i księgowo-płacowych w jednostce budżetowej
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o korpusie służbie cywilnej
 • znajomość stosowanego w PSP programu księgowo-płacowego Fortech, programu Płatnik, obsługi PUE ZUS, programu „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – EZD”
 • dyspozycyjność, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz chęć uczestniczenia w szkoleniach i pogłębiania wiedzy w zakresie finansów
APLIKUJ TERAZ