Our Team

Główny Księgowy

Praca: Główny Księgowy

Ogłoszenie numer: 8720137, z dnia 2024-01-30

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna, dojazd autobusem 710 ze stacji metra Kabaty

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
 • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  • ochronę mienia będącego w osiadaniu jednostki,
  • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
  • sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym
  • nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta
  • posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym
  • stwierdził formalno- rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji 
 • czynności związane z płacami:
 • naliczanie i sporządzanie list płac miesięcznych dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli
 • uzgadnianie co miesiąc zgodności wypłat z dokumentacją księgową
 • przyjmowanie druków L-4 (informacji ZUS) i naliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie sporządzania list płac
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do rent i emerytur
 • obliczanie i sporządzenie list nagród jubileuszowych
 • obliczanie i sporządzanie list nagród dla pracowników
 • obliczanie i sporządzanie list płac odpraw emerytalnych oraz odpraw z tytułu zwolnienia z winy zakładu pracy
 • comiesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4
 • rozliczanie roczne podatku PIT-11, PIT – 4R oraz raportów RMUA
 • rozliczanie roczne i prowadzenie dokumentacji dla każdego pracownika
 • prowadzenie i rozliczanie deklaracji ZUS (pełna obsługa programu PŁATNIK)
 • prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczych i sądowych Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • wprowadzanie potrąceń z wynagrodzeń oraz innych wg otrzymanych od dyrektora informacji
 • rozliczanie świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dokonywanie wypłat i potrąceń w tym elektronicznie
 • miesięczne i roczne rozliczanie i monitorowanie art. 30 Karty Nauczyciela
 • bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych przez siebie zagadnień
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły

Wymagania

O zatrudnienie może ubiegać się osoba, która:
 • jest obywatelem polskim
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada do najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
  • b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
  • c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów 
 • wykazuje się znajomością prawa oświatowego, kodeksu pracy, przepisów o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych oraz znajomością podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.
 • biegle obsługuje komputer (znajomość programów Microsoft Exel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej).
 • wykazuje umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Śliska 10

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód"

  Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Kieruje pracą Działu Ekonomiczno – Księgowego i odpowiada przed Zarządem Spółdzielni za prawidłową oraz terminową realizacją...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  M&W INVEST Sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  MIEJSCE PRACY: GDAŃSKWYMAGANIA:wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia lub pokrewne)minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Świętochłowice

  "JOWIX - TRIOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  ZADANIA:prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polskimi przepisami (Ustawa o rachunkowości)sporządzanie sprawozdań finansowychkontrola zgodności...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Olsztyn

  Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

  Główny Księgowy

  ZATRUDNIENIE: Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością kontynuacji zatrudnienia po okresie zastępstwa na stanowisku Zastępcy Głównego...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj