Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 137190

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,
- praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,
- sporadyczna praca na wysokości do 3 m - wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf,
- możliwe podnoszenie, przenoszenie ręczne przedmiotów - segregatory, inne dokumenty,
- praca wykonywana będzie w pomieszczeniu biurowym nieklimatyzowanym z wentylacją grawitacyjną.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter, brak drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich na wyższych piętrach,
- miejsce pracy w urzędzie znajduje się na trzecim piętrze budynku,
- w budynku nie ma łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość Urzędu poprzez projektowanie, doskonalenie i realizację procedur prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz poprawne ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • samodzielnie realizuje roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu i rachunku wyników oraz koordynuje złożone przedsięwzięcia związane z sporządzaniem sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu,
 • wykonuje kontrolę wstępną zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • realizuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,
 • organizuje i wykonuje kontrole wewnętrzne, w tym okresową kontrolę działalności finansowej wydziałów zamiejscowych,
 • przygotowuje materiały oraz opracowuje projekt planu finansowego, sporządza układ wykonawczy planu finansowego na dany rok i prowadzi nadzór nad jego wykonaniem oraz samodzielnie opracowuje bieżące kwartalne, miesięczne i dekadowe plany finansowe Urzędu,
 • nadzoruje prawidłowość obrotu gotówkowego środkami pieniężnymi,
 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • kieruje bieżącymi pracami Referatu Finansowo - Księgowego poprzez podział zadań między pracowników i sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyka w księgowości: 3 lata w przypadku ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych;
co najmniej 6 lat w księgowości w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, zasad rachunkowości budżetowej oraz ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętności w zakresie analizowania oraz formułowania wniosków i propozycji
 • Umiejętność posługiwania się komputerem oraz stosowania aplikacji systemowych i biurowych MS Office oraz Internetu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej i zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zintegrowanych programów finansowo - księgowych,
 • znajomość obsługi elektronicznego systemu bankowego NBP, oraz systemu elektronicznego przekazywania sprawozdań budżetowych TREZOR,
 • znajomość głównych aktów prawnych obowiązujących w RP (Konstytucja, zasady tworzenia prawa w państwie).
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Radzyń Podlaski

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

  Główny księgowy

  planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisamiWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Radymno

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

  Główny księgowy

  sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, sporządzanie WNT i innych , sprawdzanie poprawności zaksięgowanego VAT z rejestrami zakupu i uzgadnianie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-25

 • Lokalizacja:

  Bielany-Żyłaki

  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

  Główny księgowy

  Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości /ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.Obliczanie podatków w firmie oraz sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-25

 • Lokalizacja:

  Dębica

  Suret Sp. z o.o.

  Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązkówProwadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki;Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-25