Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 138436

Warunki pracy

Praca na III piętrze , wejście schodami, brak windy. Praca przy komputerze. Praca siedząca, powodująca często schorzenia kręgosłupa i wzroku.

Zakres zadań

 • Nadzór nad całokształtem gospodarki finansowej i rzeczowej Inspektoratu: Opracowywanie rocznych planów dochodów i wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • Realizacja dochodów i wydatków /osobowych, rzeczowych i majątkowych – w układzie tradycyjnym i zadaniowym / zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przepisami zawartymi w innych aktach prawnych,
 • Opracowywanie analiz oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie zobowiązującymi przepisami,
 • Bieżące prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • Nadzór nad funduszem płac jednostki i prawidłowością jego rozliczeń /wynagrodzenia, podatki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne/
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu i innymi dotyczącymi funkcjonowania jednostki, zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony ich wartości, zapewnieniu terminowej spłaty zobowiązań i terminowego ściągania należności,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, procedur i zasad kontroli wydatkowania środków publicznych oraz inicjowanie, wdrażanie i egzekwowanie procedur oszczędnościowych.
 • Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, transportowych, socjalno-bytowych, p.poż. i bhp,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dla wykształcenia wyższego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia dyplomowe) - co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub dla wykształcenia średniego (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) - co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości lub
 • lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 • lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość obsługi komputera
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiada znajomośc języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Piaseczno

  Klient portalu Praca.pl

  Główna księgowa / Główny księgowy w firmie finansowej

  Obsługa systemu finansowego funkcjonującego w firmie.Uzgadnianie i analiza sald kont księgi głównej w prowadzonym zakresie.Analizowanie i uzgadnianie sald...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj