Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125818

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       praca administracyjno-biurowa


·       obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


·       krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


·       zagrożenie korupcją


·       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy oraz opracowuje zmiany lub rozwiązania, dotyczące prawa podatkowego, głównie w obszarze PIT, CIT, VAT, w zakresie funkcjonowania krajowego systemu podatkowego, w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, w tym opracowuje i koordynuje projekty aktów prawnych w ww. zakresie oraz uzgadnia i opiniuje rozwiązania systemowe w prawie podatkowym.
 • Opracowuje analizy, zmiany lub rozwiązania dotyczące prawa podatkowego, głównie w obszarze PIT, CIT, VAT, w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców w obszarze podatków, a także monitoruje status wprowadzania tych propozycji przez właściwą komórkę organizacyjną.
 • Prowadzi analizy kierunków rozwoju systemu podatkowego w kontekście rozwiązań przyjętych w innych krajach, we współpracy z Departamentem Analiz Podatkowych, w tym opracowuje i koordynuje projekty aktów prawnych.
 • Inicjuje zmiany w przepisach podatkowych lub rozwiązaniach podatkowych zmierzających do uproszczenia obowiązującego systemu podatkowego.
 • Bierze udział w dialogu w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców w obszarze podatków.
 • Realizuje zadania i bierze udział w pracach związanych z międzynarodową współpracą w zakresie prawa podatkowego z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), instytucjami UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość prawa podatkowego (w tym w zakresie: PIT, CIT, ogólnego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego)
 • Znajomość zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia doradcy podatkowego lub adwokata lub radcy prawnego lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Znajomość prawa podatkowego w zakresie VAT
APLIKUJ TERAZ