Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138354

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Stanowisko zagrożone korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca pod presją czasu
 • Narażenie na stres
 • Odpowiedzialność za prowadzenie projektów strategicznych o wartości od 50 mln zł do ponad 300 mln zł

Zakres zadań

 • Opracowuje zasady wyboru i wdrażania wielomilionowych projektów strategicznych istotnych dla ochrony zdrowia w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym wzory dokumentów, system raportowania postępów w realizacji, rozliczania wydatków, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę projektów strategicznych o wartości od 50 mln zł do ponad 300 mln zł, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Prowadzi ocenę formalną i merytoryczną wielomilionowych propozycji projektów strategicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów, a także uczestniczy w uzgadnianiu projektów programów inwestycyjnych dla projektów strategicznych
 • Monitoruje projekty realizowane w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową na udzielenie dotacji, w tym potwierdza pod względem merytorycznym rozliczenia rzeczowo-finansowe dla wielomilionowych inwestycji
 • Realizuje zadania w zakresie procedowania uchwał w celu przedstawienia ich Radzie Ministrów, celem ustanowienia lub zmiany programów inwestycyjnych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej
 • Realizuje zadania w zakresie przygotowywania wzorów, procesie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów na udzielanie dotacji w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej
 • Prognozuje, informuje i przedstawia propozycje działań naprawczych w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
 • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań wynikających z Subfunduszu infrastruktury strategicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub związane z wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość ustawy o Funduszu Medycznym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki podmiotów leczniczych pełniących strategiczną rolę w systemie zdrowia
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • Umiejętność pracy w zespole