Our Team

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Praca: Inspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Biura Księgowości i Kontrasygnaty

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta
stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Termin składania dokumentów: 25 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń z tytułu zrealizowanych dochodów oraz pobranych środków na wydatki,
 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również z obowiązującymi procedurami w Urzędzie m.st. Warszawy,
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową oraz powierzonych do realizacji zgodnie z uchwałą kompetencyjną.

Charakterystyka pracy:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego SAP,
 • dekretacja wyciągów bankowych na rachunku podstawowym budżetu w zakresie obsługiwanych dzielnic,
 • ustalanie sald rozliczeniowych w poszczególnych dzielnicach z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego m.st. Warszawy,
 • współudział przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Budynek wyposażony w podest oraz platformę schodową przystosowaną do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich z możliwością przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami z wyłączeniem V piętra. Drzwi do pomieszczeń pracy uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, rachunkowości,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, samodzielność, komunikacja, współpraca, sumienność, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresu kierunków ekonomicznych, finansów publicznych lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości budżetowej, administracji publicznej, rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), kontroli podatkowej bądź czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT, w organach podatkowych,
 • certyfikat Ministerstwa Finansów – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, certyfikaty Stowarzyszeń Księgowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

APLIKUJ TERAZ