Our Team

Inspektor w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta

Praca: Inspektor w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta

Ogłoszenie Nr OZ/141/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Analiz i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Miasta.

Inspektor w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych (w szczególności w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej) oraz przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • umiejętność obsługi programów MS Office: (MS Word oraz MS Excel) - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania programów budżetowych,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą systemów elektronicznego obiegu dokumentów e-PUAP,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przeprowadzała okresowe analizy wydatków budżetu miasta Katowice,
 • sporządzała okresowe sprawozdania z realizacji budżetu, w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz według budżetu zadaniowego przypisanych zadań,
 • weryfikowała i analizowała sprawozdania, opracowywane przez określonych dysponentów środków budżetowych w ramach powierzonego zakresu obowiązków,
 • przygotowywała materiały na zapytania komisji branżowych Rady Miasta Katowice w zakresie sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej nadzorowanych zadań,
 • opiniowała wnioski i pisma urzędowe.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę, do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:


W listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/141/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Budżetu Miasta", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ