Our Team

Inspektor

Praca: Inspektor

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Inspektor
Miejsce pracy: Otwock

Wydział

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 • Przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych.
 • Obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników.
 • Prowadzanie spraw związanych z procedurą naboru na wolne stanowiska w starostwie.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do naliczenia ryczałtów samochodowych, sporządzanie umów na ryczałty z pracownikami.
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.
 • Przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS.
 • Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń.
 • Opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie.
 • Koordynacja spraw związanych ze służbą przygotowawczą w Starostwie.
 • Aktualizacja zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Nadzorowanie bieżących usprawnień wynikających z wprowadzenia rejestratorów czasu pracy oraz programu kadrowego e-kiosk.
 • Współpraca z działem Prawnym w zakresie zadań realizowanych przez Kadry.
 • Archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów.
 • Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Warunki pracy

 • Praca na stanowisku biurowym związana z bezpośrednią obsługą pracowników, w siedzibie urzędu przy ul. Górnej 13, w godzinach poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00. Z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju.
 • Praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner.
 • Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu.
 • Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie

Wyższe I stopnia w zakresie: administracji, prawa lub zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Staż pracy

Minimum 3 lata na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w zakresie komórki Kadr.

 

Znajomość aktów prawnych

 • Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Ustawa o pracownikach samorządowych.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa.
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Regulamin Pracy Starostwa.
 • Regulamin Wynagradzania pracowników Starostwa.
 • Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa.

Umiejętności

 • Biegła znajomość pakietu Office.
 • Znajomość programów kadrowych – preferowany Probit i/lub Groszek.
 • Biegła znajomość Programu Płatnik.
 • Analiza i interpretacja dokumentów urzędowych oraz prywatnych.

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Wykształcenie

Wyższe II stopnia w zakresie administracji, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi lub Studia Podyplomowe w zakresie realizowanych przez komórkę Kadr.

 

Doświadczenie zawodowe

Co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze Kadr w administracji samorządowej.

 

Wiedza specjalistyczna

 • Znajomość zasad prowadzenia spraw osobowych pracowników.
 • Znajomość zasad przygotowywania projektów decyzji, umów, porozumień itp..
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa.

Uprawnienia zawodowe lub inne umiejętności

Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny - podpisany własnoręcznie.
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego).
 • Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego) - podpisana własnoręcznie.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie odnośnie pracy w organach samorządu terytorialnego lub kserokopia zaświadczenia o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dostępne w BIP Powiatu Otwockiego).
 • Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (np. kopia dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 • Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, umów zleceń, zaświadczeń o odbyciu stażu).
 • Kopie dokumentów potwierdzających ewentualną niepełnosprawność.

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać - w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego (www.bip.powiat-otwocki.pl), to jest do dnia 26 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400

Otwock osobiście lub drogą pocztową;

 

w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty aplikacyjne można przesłać na adres: sekretarz@powiat-otwocki.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 • O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Otwocku moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Kadr Starostwa Powiatowego w Otwocku. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
 • Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Any Poland Base

  Capgemini

  Payroll Senior Specialist - Finance background

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online.Remote work from Poland onlyWhat do you need to start?2-3 years’...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

  Kadrowa księgowa

  PROWADZENIE KADR I KSIĘGOWOŚCIWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodowe, inne, kierunek: ekonomiczneUprawnienia: Kurs kadry i płac...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Sopot

  SALTUS TUW

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Zadania na stanowisku:Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,Przygotowywanie dokumentów pracowniczych,Weryfikacja i aktualizacja danych...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Starogard Gdański

  POLPHARMA S.A.

  Specjalista ds. Administracji Personalnej

  Na co dzień będziesz zajmować się:Obsługą dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, aneksy, rozwiązania umów o pracę, świadectwa pracy,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj