Our Team

Inspektor

Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 136712

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind
i podjazdów);


- stres w związku z wykonywaniem zadań służbowych pod presją czasu;


- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje zobowiązania, rejestruje wpływające do jednostki faktury od kontrahentów zewnętrznych, których płatność nastąpi z konta budżetowego. Weryfikuje dokumenty pod względem poprawności zawartych danych. Wystawia oraz ewidencjonuje noty korygujące.
 • Uzgadnia konta syntetyczne i analityczne dotyczące rozrachunków z tytułu zobowiązań wobec dostawców i dokonuje rozliczenia zakupu oraz kont syntetycznych i analitycznych rozrachunków z odbiorcami, rozrachunków z tytułu VAT.
 • Prowadzi konta depozytu - niepodjętych w terminie należności pracowników i innych należności. Ewidencjonuje wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zatrzymane i przekazane do ekspertyzy do NBP banknotów. Obsługuje system NBP Collect.
 • Prowadzi ewidencje pożyczkobiorców celem nadzoru nad terminowym spłacaniem udzielonych pomocy mieszkaniowych z ZFŚS. Egzekwowanie należności od dłużników z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych.
 • Dekretuje dokumenty finansowo-księgowe poprzez umieszczanie adnotacji na jakich kontach syntetycznych i analitycznych mają być zaksięgowane zgodnie z zakładowym planem kont KWP w Opolu. Nadaje dokumentom numery oraz wprowadza zapisy księgowe do programu komputerowego SKOP.
 • Bierze udział w opracowaniu sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
 • Archiwizuje dokumenty. Przekazuje akta do archiwum zakładowego. Porządkuje akta znajdujące się w archiwum wydziałowym oraz dba o ład, porządek i estetyczny wygląd archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, kreatywność, asertywność, umiejętność konsultowania, przekonywania i argumentowania, komunikatywność, działanie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej i budżetowej, ustawy o Policji, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce, obsługa komputera w zakresie Microsoft Office, analitycznego myślenia, pracy w zespole, organizacji pracy, argumentowania, syntezy, negocjacji, rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu komputerowego SWOP.
 • Posiadanie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i sieciach teleinformatycznych.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Mińsk Mazowiecki

  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

  Księgowy

  wg programu stażuPraca w godzinach 8-16Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczneWykształcenie: średnie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Siedlce

  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

  Księgowy

  Prowadzenie rachunkowości firm.Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcąceUprawnienia: obsługa komputera (znajomość programu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  Księgowa/y

  - sprawdzanie poprawności przysłanych przez spółkę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym- ewidencja i księgowanie zdarzeń gospodarczych w...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Dobre Miasto

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Księgowy

  przyjmowanie i segregacja dokumentów księgowych, sprawdzanie poprawności rachunkowej, księgowanie fakturWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj