Our Team

Kierownik wydziału

Praca: Kierownik wydziału

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik wydziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 136954

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - budynek posiada dwie windy, - drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - wejście do budynku bez barier architektonicznych, - odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Zakres zadań

 • Kieruje, organizuje i nadzoruje prace wydziału w zakresie obsługi finansowo-księgowej Urzędu
 • Współdziała z komórkami organizacyjnymi Urzędu, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi urzędami statystycznymi, a także z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Bankiem Polskim i innymi bankami oraz instytucjami w odpowiednim zakresie wynikającym z realizacji zadań
 • Prowadzi rachunkowość Urzędu, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu realizacj zadań wynikających z obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego i z ustawy o finansach publicznych
 • Nadzoruje prowadzenie rachunkowości Urzędu poprzez sporządzanie, przyjmowanie, organizowanie obiegu i kontrolowanie dokumentów
 • Opracowuje plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz przedstawia propozycje dokonania w nich zmian
 • Opracowuje oceny i analizy z wykonania budżetu Urzędu, przygotowuje decyzje finansowe i koordynuje ich realizację
 • Wykonuje dyspozycje (podpisywanie przelewów i dokumentów gotówkowych) środków pięniężnych
 • Ustala wewnętrzne procedury tj. obieg dokumentów finansowo-księgowych i uaktualnia plan kont wraz z załącznikami
 • Opracowuje projekty przespisów wewnętrznych z zakresu prowadzonych przez wydział zadań
 • Sporządza i analizuje sprawozdania finansowe, w tym roczne sprawozdania Urzędu, jak również bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • Pełni nadzór nad przebiegiem czynności wynikających z procedur kontroli finansowej, zasad gospodarki kasowej oraz zasad gospodarki i inwentaryzacji składników majątku trwałego
 • Nadzoruje regulowanie zobowiązań Urzędu
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Urzędu, mieszczące się w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, wynikające m.in. z ustawy o finansach publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 3 lata w obszarze finansowo-księgowym i co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Umiejętności organizacyjne, w tym zarządzania pracownikami, motywowania oraz delegowania zadań
 • Odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zdań
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • Umiejetność podejmowania decyzji, współpracy i pracy zespołowej
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejetność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Chorzów

  ManpowerGroup

  Zastępca Kierownika działu księgowego

  Zadania:Ewidencja dokumentów w systemie finansowo-księgowymEwidencja środków trwałych oraz wyposażenia ewidencjonowanegoEwidencja środków trwałych w...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KR Group

  GL Team Manager

  Twój zakres obowiązkówplanowanie i koordynowanie pracą zespołu (bieżące zarządzanie pracą i rozwojem zespołu),prowadzenie efektywnej komunikacji z...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21

 • Lokalizacja:

  Poznań

  ManpowerGroup

  Team Manager działu księgowości

  Zadania:Prowadzenie pełnej księgowości spółekZarządzanie zespołem księgowychProwadzenie i kontrola ewidencji VATUzgadnianie sald kont...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-14

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Kierownik w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)

  Główne zadania:Nadzór nad pracą księgowych oraz nad osób wykonujących płatności w Sekcji KsięgowościNadzorowanie prawidłowości ewidencji...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-09