Our Team

Księgowa / Księgowy

Praca: Księgowa / Księgowy

Ogłoszenie numer: 7322082, z dnia 2022-08-15

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) powstała w 2006 roku. Jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000259298) specjalizującą się w pomocy międzynarodowej:

 • humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów);
 • rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego);
 • ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych).

Księgowa / Księgowy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • bieżące prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w oparciu o Ustawę o rachunko­wości i zakładowy plan kont, w tym księ­gowanie operacji powtarzalnych, wynikających z dokumentów typu:
  • wyciągi bankowe,
  • raporty kasowe,
  • listy płac,
  • faktury sprzedaży,
  • faktury zakupu,
  • inne;
 • bieżące prowadzenie rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, 
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS, NIW itp.
 • zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych w terminach wymaganych przez zapisy Ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku wszystkich zapisów na kontach księgi głównej,
 • sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku wszystkich zapisów na kontach ksiąg pomocniczych,
 • sporządzanie comiesięcznego wydruku zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
 • sporządzanie, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zestawienia wszystkich sald kont ksiąg pomocniczych,
 • zestawianie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych na każdy dzień inwenta­ryzacji,
 • terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i finansowych do właściwych urzędów oraz przechowywaniu potwierdzonych kopii tych sprawozdań,
 • terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa dokumentów aktualizują­cych dane do właściwych urzędów i instytucji oraz przechowywaniu potwierdzonych kopii tych dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentowaniu odpisów amortyzacyjnych majątku trwa­łego,
 • wykonywanie operacji kluczowych, typu:
  • wycena aktywów i pasywów,
  • uzgodnienia rozrachunków z podmiotami zewnętrznymi,
  • sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT oraz zeznania CIT-8, PIT-4R,
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczeń PDOF, ZUS, PIT-rocznych dla pracowników,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, urzędnikami w przypadku kontroli zewnętrznych,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego, współpraca z audytorem,
 • sporządzanie zestawień dla potrzeb rozliczania otrzymanych dotacji ze źródeł krajowych, zagranicznych, publicznych i prywatnych,
 • prowadzenie ewidencji i rozrachunków walutowych.

Wymagania

 • znajomość specyfiki organizacji pozarządowych oraz udokumentowane doświadczenie w tym zakresie,

 • wykształcenie kierunkowe,

 • znajomości języka angielskiego.

Oferujemy

 • pracę, w organizacji realizującej projekty rozwoje i humanitarne na świecie;  
 •  możliwość rozwoju i zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku;
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ