Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 69085

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w siedzibie Izby.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń/uposażeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych wypłat w celu terminowego postawienia środków finansowych do dyspozycji pracownikom/funkcjonariuszom.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i innych pochodnych płac, sporządzanie stosownych informacji, deklaracji, raportów i rozliczeń w celu terminowego wykonania ustawowych obowiązków.
 • Dokonywanie z wynagrodzeń potrąceń z tytułu prywatnych ubezpieczeń, składek na organizacje związkowe, PKZP, z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z ZFŚS, zajęć komorniczych, odpłatności i innych potrąceń w celu terminowego przekazania stosownym jednostkom, organizacjom i instytucjom.
 • Wystawianie na wniosek pracowników/funkcjonariuszy zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz zaświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia emerytury lub renty w celu przekazania osobie uprawnionej lub właściwej instytucji.
 • Dekretowanie dowodów księgowych dotyczących wynagrodzeń/uposażeń i pochodnych w celu ich prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaksięgowania.
 • Księgowanie na kontach analitycznych dowodów księgowych dotyczących płac w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji o sytuacji finansowej jednostki.
 • Przygotowywanie bieżącej informacji na temat wynagrodzeń/uposażeń w IAS w celu dostarczenia przełożonym aktualnych danych dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, kwartalnych i rocznych, ZUS P IWA oraz resortowych do jednostki nadrzędnej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Podstawowa znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń w służbie cywilnej i celnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • Komunikatywność,
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

   Podobne oferty pracy

  • Lokalizacja:

   Warszawa

   ENEL-MED S.A.

   Analityk biznesowy

     Do obowiązków osoby na wymienionym stanowisku należeć będzie:udział w przygotowywaniu rocznego budżetu, forecastów oraz kontrola ich realizacji...

   Szczegóły

   Dodane: 2020-10-19