Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 69485

Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego
- praca przeważnie siedząca
- praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała
- praca wymagająca szczególnej koncentracji
- praca wymagająca dobrej ostrości wzroku
- praca wewnątrz pomieszczenia przy częściowym oświetleniu dziennym i sztucznym

Zakres zadań

 • terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie dokumentacji do sporządzania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia
 • w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zgłaszanie konieczności zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu, aparatury, materiałów, druków itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury
 • informowanie PLW o potrzebie zorganizowania konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt zgodnie z przepisami prawa
 • 13)współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • pełnienie zastępstwa podczas krótkiej nieobecności głównego księgowego i starszego referenta w zakresie posiadanych kompetencji i udzielonych upoważnień
 • wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowego lub kadrowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).) oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • biegła znajomość obsługi i konfiguracji komputera oraz innych urządzeń biurowych np. drukarki, skanery itp.
 • biegła znajomość obsługi programów word, exel, elektroniczna bankowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • ukończone kursy w zakresie rachunkowości i finansów lub kadr
APLIKUJ TERAZ