Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Księgowy
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 73441

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • Praca administracyjno-biurowa

 

  • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 

  • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 

  • Zagrożenie korupcją

 

Zakres zadań

 • Nalicza, sporządza i przygotowuje do wypłaty wynagrodzenia, uposażenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego w celu prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzeń/uposażeń, świadczeń oraz wypłat wynikających z zawartych umów w tym cywilnoprawnych
 • Współpracuje w związku z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądowe i administracyjne organy egzekucyjne, banki, MOPS, a także z pracownikami Działów Kadr i BHP Izby Skarbowej oraz pracownikami obsługiwanych Urzędów Skarbowych w celu sporządzenia rzetelnych, prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami list wynagrodzeń/uposażeń, świadczeń lub sporządzenia informacji będących podstawą wyliczenia należnych wypłat wynagrodzeń/uposażeń, świadczeń
 • Sporządza roczne informacje o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz informacje o potrąconych składkach na ubezpieczenia społeczne celem przedłożenia do właściwego dla pracownika urzędu skarbowego, przedłożenia pracownikowi do rozliczenia pdof za dany rok, oraz celem poinformowania pracownika o podstawach naliczania składek ZUS, należnych składkach FUS i FUZ oraz wypłaconych w danym roku zasiłkach.
 • Sporządza zaświadczenia dla celów emerytalnych na potrzeby ZUS,ZER oraz zaświadczeń o wynagrodzeniach na potrzeby pracowników do innych podmiotów w celu przedłożenia informacji o uzyskanym przez pracownika przychodzie/dochodzie za dany okres
 • Sporządza sprawozdania i informacje do Ministerstwa Finansów, ZUS GUS i innych uprawnionych podmiotów w celu przedłożenia danych, informacji oraz rozliczeń i analiz na potrzeby powyższych jednostek
 • Prowadzi wymaganą ewidencję i dokumentację płacową w zakresie wynagrodzeń i uposażeń oraz świadczeń dla pracowników w celu sporządzenia analiz, sprawozdań, informacji dla IAS, uprawnionych jednostek oraz dla wnioskujących pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ