Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 73649

Warunki pracy


 • Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym, zlokalizowane na parterze. Brak wind i pochylni. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

 • Siedziba Trzeciego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Narutowicza 56 w Lublinie  i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Analizuje salda w celu sprawdzenia ich poprawności i dostarczenia informacji o aktualnym stanie nadpłat i zaległości na kontach podatników.
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w celu dostarczenia poprawnych danych do sprawozdań, aktualnej informacji o wpływach budżetowych oraz stanie zobowiązań podatkowych.
 • Rozlicza zeznania, deklaracji i decyzji podatkowych w celu ustalenia prawidłowych kwot zwrotów nadpłat i zaliczeń podatku oraz naliczenia odsetek i oprocentowania.
 • Wydaje postanowienia w sprawach zaliczenia nadpłaty/zwrotu oraz wpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia.
 • Likwiduje i aktualizuje tytuły wykonawcze.
 • Realizuje zajęcia komorników sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, w tym ustawy o rachunkowości, zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalenia lub określania są uprawnione organy podatkowe, ustawy ordynacja podatkowa,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • biegła obsługa komputera
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ