Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 125831

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku trzykondygnacyjnym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń podatników i płatników z tytułu przypisów, odpisów, wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, sporządza niezbędne postanowienia oraz dokumenty w celu powiadomienia o sposobie rozliczenia, dostarczenia aktualnej informacji na temat należności i zobowiązań oraz terminowego dokonania zwrotów kwot należnych stronie.
 • Na bieżąco kontroluje i analizuje nadpłaty na kartach kontowych podatników/płatników w celu niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ich likwidacji.
 • Zawiadamia komórkę spraw wierzycielskich i administracyjne organy egzekucyjne o zmianach w zakresie wysokości należności objętych tytułem wykonawczym i innych posiadanych danych w celu przekazania informacji o zmianach wysokości zadłużenia.
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności wystawiane przez komorników sądowych celem zapewnienia terminowej ich realizacji.
 • Weryfikuje wprowadzone do systemu informatycznego wyciągi bankowe wraz z załącznikami w celu bieżącego księgowania na kontach rozrachunków podatników/ płatników.
 • Uzgadnia zapisy księgowe na kartach rozrachunków podatników/płatników celem sprawdzania prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Dostarcza informacji innym komórkom urzędu o aktualnym stanie rozrachunków podatników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ich zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ