Our Team

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów

Praca: Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów

Ogłoszenie numer: 8487492, z dnia 2023-08-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych zaangażowaną w politykę rozwoju regionu, prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi. Poprzez współfinansowanie działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska, jest podmiotem wspierającym ochronę środowiska, jako czynnika wzmacniającego i stabilizującego rozwój Wielkopolski.
Misja WFOŚiGW w Poznaniu brzmiskutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.Zatrudnimy 2 osoby (na czas określony - czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów

Miejsce pracy: Poznań, ul. Szczepanowskiego 15A

Nr Ref.: KS.111.10.2023.AME

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie monitoringu umów o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zgodności  z zapisami umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna rozliczeń dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz,
 • przygotowanie dokumentacji do zmiany umów o udzielenie pomocy finansowej wraz  z przygotowywaniem aneksów do umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • weryfikacja osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • przygotowywanie dokumentacji do wygaszania umów o udzielenie pomocy finansowej wraz  z archiwizacją dokumentacji,
 • opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi.

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, ochrony środowiska, pomocy publicznej,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office (w szczególności Excel),
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze.
Wymagane dokumenty
 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 września 2023 roku

 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
 • lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.10.2023.AME

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ