Our Team

Podinspektor ds. kadr i płac

Praca: Podinspektor ds. kadr i płac

Burmistrz Miasta Luboń
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: 
ds. kadr i płac, w wymiarze ½ etatu w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym  
Urzędu Miasta Luboń
Podinspektor ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Luboń
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień na stanowisku należy w szczególności:
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 • Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i realizowaniem harmonogramów czasu pracy pracowników Urzędu. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Zgłaszanie pracowników i osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (dokonywanie zmian w zgłoszeniach).
 • Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Miasta, zleceniobiorców, dziełobiorców, naliczanie wynagrodzeń chorobowych  i  innych świadczeń. 
 • Sporządzanie zestawienia zbiorczego wynagrodzeń za dany miesiąc. 
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłkowych. 
 • Sporządzanie dokumentacji emerytalno – rentowej. 
 • Wystawianie zaświadczeń  o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu.
 • Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań do GUS w zakresie kadr i płac. 
 • Sporządzanie deklaracji ZUS,  PIT i PPK , przesyłanie ich do organów właściwych i dokonywanie na ich podstawie płatności.
 • Dokonywanie płatności w zakresie wynagrodzeń.
 • Sporządzanie deklaracji PFRON, przekazywanie do instytucji PFRON oraz  dokonywanie na jej podstawie płatności.
 • Dokonywanie dekretacji na listach  wynagrodzeń.
 • Prowadzenie stanu zadłużeń z tyt. pożyczek ZFŚS pracowników.
 • Prowadzenie rejestru umów zlecenia i umów o dzieło.
 • Bieżąca analiza obowiązujących przepisów w zakresie wykonywanych czynności ( w szczególności: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz zgłaszanie na bieżąco przełożonym wprowadzonych ustawowych zmian celem dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego.
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: 

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów biurowych, obsługi sieci Internet, urządzeń biurowych.

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne/finansowe/prawnicze jednolite studia magisterskie, ekonomiczne/finansowe/prawnicze wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne/finansowe/prawnicze studia magisterskie lub ekonomiczne/finansowe/prawnicze studia podyplomowe;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość następujących przepisów: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym; 
 • wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej; 
 • posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia; 
 • komunikatywność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość;
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.
Warunki pracy na stanowisku pracy:
 • praca w wymiarze ½ etatu z przekształceniem w pełny etat po ok. 1,5 roku;
 • praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji;
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • praca w zespole i w warunkach stresu;
 • praca wymagająca znajomości przepisów prawa, w tym określonych w pkt.II.
Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające: 
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska (adres mailowy);
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy;
 • życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia, praktyk zawodowych i odbytego stażu;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  ADRA Polska

  Specjalista / Specjalistka ds. Kadr / Płac i Księgowości

  Przygotowywanie, redagowanie umów cywilno-prawnych/umów o pracę dla osób nowo zatrudnionychProwadzenie ewidencji księgowej oraz wprowadzania przelewów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Wola

  Caritas Polska

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Twój zakres obowiązków:naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i przelewów;naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności, rozliczanie dodatków...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27

  hubergroup Polska Sp.z o.o.

  Specjalista ds. kadr i płac

  Nasze wymaganiaPreferowane wyższe wykształcenie (mile widziane kierunki: ekonomia, prawo)Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskuBardzo...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Praga-Południe

  PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Do naszego zakładu w Warszawie poszukujemy Specjalisty ds. kadr i płac. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń dla...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj