Our Team

Podinspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Praca: Podinspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Podinspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych


Nazwa projektowa stanowiska: specjalista ds. zarządzania wiedzą
(Umowa o pracę na czas określony – na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 13.07.2021 r.)

Projekt pn. „Praski Kokon"


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Termin składania dokumentów: 22 lutego 2021 r.
 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • współpraca z otoczeniem rynkowym, w tym naukowym, pozarządowym i gospodarczym w celu realizacji projektu,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji i sprawozdań z realizowanego projektu. Gromadzenie informacji dotyczących przygotowywanego i realizowanego projektu między innymi z udziałem funduszy europejskich,
 • prowadzenie spraw związanych z promocją i realizacją działań informacyjno-szkoleniowych dotyczących funduszy europejskich. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych w m.st. Warszawie oraz prowadzących do wzmacniania mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.

Charakterystyka pracy:

 • zarządzanie wiedzą dotyczącą Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach realizacji projektu „Praski Kokon", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z harmonogramami zadań projektowych, w szczególności: pozyskiwanie, gromadzenie, bieżąca aktualizacja, opracowywanie i publikowanie informacji i danych dotyczących inicjatyw wspierających rodziny, a następnie budowanie i aktualizowanie mapy potencjałów lokalnych oraz usług do bazy inicjatyw, po wcześniejszej weryfikacji kryteriów i dostępności usług oraz opracowywanie i publikowanie cyklicznego informatora w tym zakresie,
 • wspieranie kierownika zespołu zadaniowego LSW w przygotowaniu oraz realizacji programu współpracy między instytucjami w ramach Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy Praski Kokon, w tym przygotowywanie cyklicznych spotkań dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na obszarze „LSW Praski Kokon" i w jego otoczeniu,
 • prowadzenie działań związanych z analizą potrzeb szkoleniowych wśród interesariuszy Modelu, a także pozyskiwanie i wymiana pomiędzy interesariuszami Modelu informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia systemu wspierania rodziny poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji,
 • upowszechnianie informacji na temat LSW wśród podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przygotowywanie merytoryczne spotkań i konferencji dotyczących zastosowania poszczególnych instrumentów wsparcia w LSW,
 • wsparcie w tworzeniu oraz dystrybucja narzędzi i materiałów edukacyjnych wśród użytkowników Modelu zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniem,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.: ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek wyposażony w windy dostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w zakresie:
  • przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu zarządzania, finansów, administracji,
 • minimum 5 lat stażu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  PGE Energia Ciepła S.A.

  Specjalista ds. Analiz i Wsparcia Projektu

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:wsparcie realizacji projektów (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym:bieżący kontakt z właściwymi...

  Szczegóły

  Dodane: 2021-02-24