Our Team

Pracownik ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Praca: Pracownik ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Luboń - ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.
Pracownik ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
WAG.2110.02.2024
Miejsce pracy: Luboń
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień na stanowisku należy w szczególności:
 • Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych.
 • Wprowadzanie danych do ewidencji podatkowej na podstawie otrzymanych deklaracji i informacji podatkowych od podatników.
 • Wystawianie decyzji ustalających wysokość podatku od osób fizycznych oraz określających wysokość podatku dla osób prawnych.
 • Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów i ich uzgadnianie z księgowością podatkową.
 • Prowadzenie postępowania w sprawie otrzymanych aktów notarialnych, zawiadomień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, PINB oraz innych dokumentów w celu naniesienia zmian w ewidencji podatkowej.
 • Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Zakładanie i bieżąca aktualizacja kart nieruchomości.
 • Weryfikacja złożonych wniosków i załączników w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Sporządzanie decyzji oraz postanowień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń podatkowych.
 • Bieżąca obsługa interesantów.
 • Sporządzanie miesięcznych i okresowych zestawień w oparciu o obsługiwany program.
 • Bieżąca archiwizacja dokumentów.
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 • niezbędne:
  • wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie z zakresu ekonomii, rachunkowości lub podatki, prawa, administracji;
  • co najmniej 3-letni staż pracy; 
  • obywatelstwo polskie;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • wysoka kultura osobista;
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, skrupulatność, dokładność, zdyscyplinowanie, samodzielność;
  • znajomość i stosowanie w praktyce procedur ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości;
  • biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, Internet ).
 • dodatkowe:
  • znajomość przepisów: Ordynacji podatkowej, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawy o podatku rolnym, Ustawy o podatku leśnym, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy do dostępie do informacji publicznej, Ustawy o ochronie informacji niejawnych;
  • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku pracy;
  • znajomość i stosowanie w praktyce procedur ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości.
Warunki pracy na stanowisku pracy:
 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji;
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • praca w zespole i w warunkach stresu;
 • praca wymagająca znajomości przepisów prawa, w tym ustaw określonych w pkt. II,  instrukcja kancelaryjna;
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4700,00 zł do 5400,00 zł brutto.
Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska (adres  mailowy);
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy;
 • życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia, praktyk zawodowych i odbytego stażu;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.   Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Myślenice

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

  Kontroler rozliczeń podatkowych

  zgodnie z programem stażuWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczneUprawnienia: sprawna obsługa komputeraWymagania inne:Poziom...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-02-22

 • Lokalizacja:

  Bydgoszcz

  PKP CARGO S.A.

  Specjalista ds. podatków

  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają:Prowadzenie rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług i/lub podatku dochodowego od osób...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-02-21

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Specjalista w Dziale Nieruchomości

  Główne zadania:naliczanie i obsługa spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, podatkiem od przychodów z budynków i innych opłat dot....

  Szczegóły

  Dodane: 2024-02-19

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Referent

  Warunki pracyWykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-02-19