Our Team

Pracownik w Referacie Finansowo-Księgowym

Praca: Pracownik w Referacie Finansowo-Księgowym

www.ipn.gov.pl

Pracownik w Referacie Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków:
 • przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej i zatwierdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym;
 • sprawdzenie czy dowód zawiera prawidłowy opis i zatwierdzenie pod względem merytorycznym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
 • nadzór oraz rozliczanie dochodów;
 • księgowanie dokumentów dochodowych i wydatkowych w systemie informatycznym;
 • sporządzanie ustawowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych
 • oraz analiz i kalkulacji na potrzeby zewnętrze i wewnętrzne jednostki;
 • przygotowanie oraz realizacja płatności bankowych;
 • nadzór nad rozrachunkami z kontrahentami z tytułu zobowiązań i należności;
 • sporządzanie list płac, list zasiłkowych, list dotyczących ZFŚS, umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie rozliczeń w związku z realizacją ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
 • prowadzenie rozliczeń kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie kancelarii Referatu Finansowo – Księgowego;
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracowniczych planach kapitałowych
 • biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office;
 • umiejętność obsługi programów finansowo księgowych oraz płacowych;
 • znajomość programów: NBE, Płatnik, TREZOR
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym;
 • umiejętność: pracy w zespole, pracy pod presją czasu;
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie.
Mile widziane
 • znajomość programu Teta Constellation moduł Finanse i Księgowość oraz Płace;
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • cechy osobowości, takie jak: analityczne myślenie, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, konsekwencja w realizacji zadań;
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
APLIKUJ TERAZ