Our Team

Referent do spraw księgowości

Praca: Referent do spraw księgowości

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu
Referent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Wałcz
Numer: StPr/20/0523
OBOWIĄZKI:

1.prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, 2.prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie realizowanych zadań, 3.współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie realizowanych zadań (m.in. Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta), 4.prowadzenie ewidencji i dokumentacji kont pozabilansowych 998,999,980. 5.prowadzenie ewidencji wypłat w zakresie Miejskiego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6.wprowadzanie dowodów księgowych do ewidencji zakupów. 7.wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego (ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa).

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne 1.obywatelstwo polskie, 2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4.nieposzlakowana opinia, 5.wykształcenie średnie ekonomiczne i rozpoczęte studia I stopnia na kierunkach ekonomicznych (studenci co najmniej III roku) lub wykształcenie wyższe ekonomiczne. 6.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. Wymagania dodatkowe: 1.preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach finanse i rachunkowość, ekonomia, 2.znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 3.znajomość regulacji prawnych w zakresie świadczeń nienależnie pobranych wynikających z ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 4.preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z egzekucją administracyjną, 5.biegła znajomość obsługi komputera edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, 6.odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Wałcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

APLIKUJ TERAZ