Our Team

Specjalista Do spraw: nadzoru rynku w Wydziale Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku

Praca: Specjalista Do spraw: nadzoru rynku w Wydziale Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72145 / 11.12.2020

Specjalista

Do spraw: nadzoru rynku w Wydziale Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 2; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA
Umowa o pracę na czas zastępstwa

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Opracowuje programy kontroli dla Inspekcji Handlowej oraz bierze udział w planowaniu jej działań, a także sporządza raporty i informacje w zakresie określonym przez naczelnika w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu nadzory rynku.
 • Udziela wyjaśnień przedsiębiorcom i konsumentom, a także przekazuje informacje organom publicznym (w tym z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej i EOG) oraz instytucjom unijnym w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych również na potrzeby innych komórek departamentu.
 • Analizuje unijne i krajowe przepisy prawne oraz normy techniczne, a także opiniuje proejkty aktów unijnych z ww. obszaru tematycznego i projekty aktów prawnych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne związane z kompetencjami Departamentu Nadzoru Rynku, w tym może uczestniczyć w posiedzeniach grup roboczych i komisjach prawniczych w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad tymi wyrobami.
 • Współpracuje z organami nadzoru rynku z innych państw członkowskich EOG, organami celno-skarbowymi w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi systemem nadzoru rynku, a także aby zapewnić efektywne działanie krajowego systemu nadzoru rynku, w tym może uczestniczyć w spotkaniach grup ADCO oraz wspólnych projektach, tzw. jont actions i inicjatywach krajowych lub unijnych związanych z zakresem kompetencyjnym departamentu.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w praktycznym stosowaniu prawa (w prowadzeniu czynności wyjaśniających lub kontrolnych lub postępowań administracyjnych lub opiniowaniu aktów prawnych)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu przepisów o systemie oceny zgodności oraz unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze kompetencji Departamentu Nadzoru Rynku
 • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne
 • Ukończone podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej lub integracji europejskiej lub prawa europejskiego
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci,
 • niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian z wiedzy; rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-15


APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Katowice

  Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

  Client Due Dilligence Specialist

  Dla naszego Klienta - prężnie rozwijającej się firmy z branży usług prawnych, kadrowo-księgowych i podatkowych - wspieramy budowę nowego zespołu...

  Szczegóły

  Dodane: 2021-01-18

 • Lokalizacja:

  Rzeszów

  Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

  Client Due Dilligence Specialist

  Dla naszego Klienta - prężnie rozwijającej się firmy z branży usług prawnych, kadrowo-księgowych i podatkowych - wspieramy budowę nowego zespołu...

  Szczegóły

  Dodane: 2021-01-18

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Główny Specjalista w Wydziale Skarg i Informacji Publicznej, Departament Prawny

   WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWAADRES URZĘDU:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy...

  Szczegóły

  Dodane: 2020-12-21