Our Team

Specjalista Do spraw: nadzoru rynku w Wydziale Postępowań w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia, Departament Nadzoru Rynku

Praca: Specjalista Do spraw: nadzoru rynku w Wydziale Postępowań w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia, Departament Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 71995 / 08.12.2020

Specjalista

Do spraw: nadzoru rynku w Wydziale Postępowań w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia, Departament Nadzoru Rynku

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA
Umowa o pracę na czas zastępstwa

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz czynności wyjaśniające z zakresu systemu oceny zgodności i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu eliminowania z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub wyrobów spełniających wymagania, a mimo to stwarzających zagrożenia.
 • Prowadzi postępowania w sprawach nakładania kar administracyjnych i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub za niedopełnienie przez podmioty gospodarcze ustawowych obowiązków.
 • Rozpatruje odwołania od decyzji i postanowień Prezesa UOKiK i wojewódzkich inspektoratów IH oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA.
 • Inicjuje i prowadzi postępowania egzekucyjne mające na celu przymuszenie podmiotów gospodarczych do wykonania nałożonych na nich w toku prowadzonych postępowań obowiązków i kar administracyjnych.
 • Współpracuje z innymi komórkami departamentu, z organami krajowymi w tym organami IH w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w celu zapewnienia efektywności i spójności działań w systemie oceny zgodności.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą(wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie przepisów dot. systemu oceny zgodności w tym prawa
 • zharmonizowanego w obszarze nadzoru rynku i procedury administracyjnej.
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub kontrolnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B1
 • Ukończona aplikacja radcowska lub w trakcie jej realizacji
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci,
 • niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian z wiedzy rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-15


APLIKUJ TERAZ