Our Team

Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. planowania i analiz)

Praca: Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. planowania i analiz)

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. planowania i analiz)
Dział Finansowo-Księgowy

Ogłoszenie nr 2023.111.19
Termin składania dokumentów: 28.09.2023 r.
Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. planowania i analiz)
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Rozbrat 26
Nr ref.: 2023.111.19
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • opracowywanie zbiorczego planu finansowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA;
 • opracowywanie analiz, raportów, zestawień i opracowań związanych pracą działu finansowo – księgowego;
 • udział w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych.

Charakterystyka pracy:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym, w tym faktur i wyciągów bankowych;
 • współpraca przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA;
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie z kontami księgi głównej;
 • kontrola kompletności wystawianych faktur oraz weryfikacja zgodności ich wystawienia z obowiązującymi umowami;
 • wsparcie bezpośredniego przełożonego w nadzorowaniu prowadzonej księgowości;
 • praca związana ze znajomością: Symfonia / Excel / moduły FK, handel, środki trwałe;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i |Rady (UE) 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące.

Informaca o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku SCSAW przy ulicy Rozbrat 26, Warszawa. Praca na pełny etat, praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Rozbrat przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda). Budynek piętrowy. Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim wewnątrz budynku, ze względu na brak windy.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 3 letni przy średnim wykształceniu,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości;
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości;
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 • praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej;
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem;
 • biegła znajomość pakietu Office w szczególności Excel oraz Symfonia, moduły FK, handel, środki trwałe;
 • gotowość i determinacja do rozwoju w ramach szeroko pojętych finansów publicznych;
 • zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość;
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu;
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
 

Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub e-mailowo). Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne skontaktujemy się po upływie publikacji ogłoszenia.

 

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie www.aktywnawarszawa.bip.um.warszawa.pl

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia:

 • za pomocą przycisku aplikacyjnego;
 • osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2023.111.19” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209);
 • listownie na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 28.09.2023 r.


Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane

 

Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:
 • pierwszy etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych,
 • drugi etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • trzeci etap-rozmowa kwalifikacyjna.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE


Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Biskupice Podgórne

  Enchem Poland

  Pracownik w Dziale Księgowo-Finansowym

  Twój zakres obowiązków:księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych i pozostałej dokumentacji związanej ze sprzedażą,kontrola i wyjaśnianie sald na...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Aon

  AR Accounting Specialist with German

  What the day will look like:The responsibilities include back-office operations such as:Apply daily check paymentsPerform AR research requests, contact...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  CezKas sp.zo.o

  Specjalista ds. Księgowości

  Na tym stanowisku będziesz:księgować faktury kosztowe, transportowe, usługowetworzyć i księgować rezerwyna bieżąco kontrolować kosztyrozliczać...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Cieszyn

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

  Specjalista ds. księgowych

  wykonywanie prac księgowychWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcąceUprawnienia: Obsługa komputeraUprawnienia: Obsługa urządzeń...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-22