Our Team

Specjalista ds. wymiaru, kontroli i windykacji podatków i opłat lokalnych

Praca: Specjalista ds. wymiaru, kontroli i windykacji podatków i opłat lokalnych

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków, kontroli podatkowej i windykacji podatków i opłat lokalnych w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Luboń w wymiarze pełnego etatu.

Specjalista ds. wymiaru, kontroli i windykacji podatków i opłat lokalnych
Miejsce pracy: Luboń
I. Zakres zadań:
 1. wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania nieruchomości - wizje lokalne w terenie,
 2. prowadzenie postępowania w sprawie otrzymanych aktów notarialnych, zawiadomień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, PINB oraz innych dokumentów w celu naniesienia zmian w ewidencji podatkowej,
 3. dokumentowanie powyższych czynności zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
 4. pozyskiwanie informacji na temat dłużników,
 5. ściąganie zaległości w zakresie opłat stanowiących dochód miasta,
 6. analiza informacji i deklaracji podatkowych,
 7. sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
 8. występowanie do sądu z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej,
 9. zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji    administracyjnej,
 10. wprowadzanie danych do ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym,
 11. przygotowywanie projektów decyzji podatkowych, zaświadczeń,
 12. przygotowywanie analiz i informacji,
 13. współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizowanych zadań,
 14. bieżąca obsługa interesantów,
 15. bieżąca archiwizacja dokumentów,
 16. sporządzanie sprawozdań.
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne: 

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, rachunkowość lub podatki,
 2. staż pracy – minimum 2 lata,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość przepisów z zakresu ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. wysoka kultura osobista,
 9. prawo jazdy kat. B – czynny kierowca.
 10. biegła obsługa komputera (środowisko Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel).

dodatkowe:

 1. doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, 
 2. staż pracy w organach podatkowych, skarbowych i innych zajmujących się kontrolą i windykacją,
 3. umiejętność obsługi interesanta, współdziałanie w zespole, dokładność, komunikatywność,
 4. skrupulatność, zdyscyplinowanie, samodzielność, dyspozycyjność,
 5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o rachunkowości, prawa cywilnego,
 6. znajomość przepisów dot. funkcjonowania urzędu,
 7. umiejętność logicznego myślenia i wiązania faktów, dociekliwość,
 8. umiejętność poprawnego formułowania ocen i wniosków.
III. Warunki pracy na stanowisku pracy:
 1. praca w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony,
 2. praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji,
 3. praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej, wymagająca wyjść w teren,
 4. praca w zespole i w warunkach stresu,
 5. praca wymagająca znajomości przepisów prawa, w tym określonych w pkt. II oraz m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej,
 6. wynagrodzenie zasadnicze od 3 200,00 zł do 3 800,00 zł brutto.
IV. Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
 1. kwestionariusz osobowy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 3. kopie dotychczasowych świadectw pracy,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 6. adres mailowy,
 7. życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu praktyk zawodowych i odbytego stażu,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 10. oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska pracy.

V. Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Białystok

  Danwood S.A.

  Specjalista ds. podatkowych

  bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego, w tym identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego i formułowanie rekomendacji...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KPMG

  Konsultant / Starszy Konsultant w zespole Corporate Tax Advisory

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny zaudział w projektach z obszaru doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym z...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Poznań

  Selgros Cash&Carry

  Specjalista ds. podatków i księgowości

   Do Twoich zadań będą należeć m.in.:przygotowanie i sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, podatki lokalne),przygotowywanie danych do...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Witonia

  Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

  Referent ds. księgowości podatkowej

  1.Obsługa programów związanych z księgowością podatkową (min. egzekucję czynszu, podaktków) 2.Obsługa interesantów z w/w zakresów 3.Inne czynności...

  Szczegóły

  Dodane: 2020-10-26