Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 114905

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział, analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych,
 • sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycje przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK), przygotowuje wydruki wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizację dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD),
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych w celu potwierdzenia ich poprawności,
 • prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału w celu zachowania terminowości w regulowaniu zobowiązań,
 • wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe, prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa, prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT i JPK,
 • prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału, uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 • analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych, sporządza sprawozdania budżetowe i KFD, współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków wskazanych w programach inwestycyjnych,
 • prowadzi rejestr umów, wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP.
APLIKUJ TERAZ