Our Team

Specjalistka / Specjalista ds. Funduszy Pomocowych

Praca: Specjalistka / Specjalista ds. Funduszy Pomocowych

Hevelianum to centrum nauki. Popularyzujemy naukę, budujemy świadomość oraz nawyki przyjazne dla planety i człowieka, dbając o zabytkowe dziedzictwo Góry Gradowej i Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Pomagamy uczyć się przez całe życie, tworząc społeczeństwo bazujące na wiedzy, zaufaniu i współpracy.

Dyrektor Hevelianum na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalistka / Specjalista ds. Funduszy Pomocowych
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Gradowa 6

Podstawowe obowiązki:

 • aktywne pozyskiwanie finansowania na potrzeby działalności inwestycyjnej Hevelianum,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania na potrzeby działalności programowej Hevelianum,
 • monitorowanie rynku funduszy unijnych, Programów Operacyjnych oraz wszystkich innych instytucji finansujących działania zgodne ze statutem Hevelianum,
 • przygotowanie dokumentów, w tym projektowych, związanych z aplikowaniem o dofinansowanie,
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji i korespondencji związanej  z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych,  w tym rozliczenia według ustalonego harmonogramu, sporządzanie sprawozdań, monitoring, ewaluacja, archiwizacja - zgodnie z umowami  o dofinansowanie, wytycznymi instytucji finansujących i procedurami wewnętrznymi Hevelianum,
 • nawiązywanie kontaktów, utrzymywanie relacji i stała współpraca  z instytucjami partnerskimi i finansującymi Hevelianum.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4-letni staż pracy, w tym minimum 2-letni na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w prowadzeniu projektów,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Mile widziane:
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (poziom minimum B2),
 • doświadczenie w pracy w instytucji samorządowej lub instytucji kultury,
 • doświadczenie w udziale w programach współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów,
 • doświadczenie w pracy z dokumentami finansowo-księgowymi.
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznym zespole, który ceni sobie współpracę, rozwój i pozytywną energię,
 • realizację ciekawych projektów,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • 13 pensja,
 • benefity (ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinasowanie wypoczynku dla dzieci; refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: od 1/2 etatu do pełnego etatu (od 20 godz. do 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z odrębnymi przepisami)
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę do uzgodnienia,
 • wynagrodzenie łączne w przedziale 4.000 - 7.000 brutto, uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji (wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
 • przewidywany termin zatrudnienia: sierpień - wrzesień 2024.
 • miejsce pracy: siedziba Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • mile widziane referencje,
 • kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw pracy, dyplomów ukończenia studiów, itp.,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie
  do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
  z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781)”,
 • mile widziane referencje.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.