Our Team

Starszy inspektor wojewódzki

Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 126835

Warunki pracy

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Rozlicza i rejestruje przepływy finansowe na podstawie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz zobowiązania i należności z tytułu faktur oraz innych dokumentów finansowych, w tym: weryfikuje, ewidencjonuje oraz dekretuje dokumenty potwierdzające zaistnienie operacji finansowych i zdarzeń gospodarczych, kontroluje dokumenty finansowe w zakresie prawidłowości ich sporządzania, weryfikuje operacje finansowe na rachunku bankowym wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego oraz w układzie umiejscowienia wydatków wg dysponenta środków oraz rodzaju środków (rezerwy, środki europejskie), analizuje i rozlicza koszty rodzajowe Urzędu wg zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych tj. podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz składek i opłat z tytułu ubezpieczeń, analizuje i rozlicza koszty operacyjne (m.in. z tyt. kar i odszkodowań), weryfikuje koszty finansowe, weryfikuje stan funduszu oraz ustala i rozlicza wynik finansowy jednostki
 • Rejestruje, dekretuje i weryfikuje operacje finansowe dotyczące wynagrodzeń w systemie finansowo -księgowym, w tym: kontroluje oraz analizuje rozrachunki z budżetami w zakresie podatków od wynagrodzeń oraz rozrachunków publiczno-prawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych, analizuje naliczone listy płac z uwzględnieniem realizowanych zadań budżetu zadaniowego, uzgadnia rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), analizuje naliczone listy płac, szczególnie w zakresie realizowanych zadań określonych w budżecie zadaniowym celem poprawnego zaewidencjonowania księgowego
 • Sporządza sprawozdania budżetowe w zakresie stanu środków na rachunkach bankowych, z wykonania planu wydatków budżetu państwa, również w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz o stanie zobowiązań dysponenta III stopnia, w tym: analizuje zobowiązania niewymagalne i wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, weryfikuje dane w układzie planu, zaangażowania, wydatków i zobowiązań jednostki, analizuje zrealizowane wydatki w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego
 • Analizuje, uzgadniania i rozlicza zobowiązania ( w tym orzeczenia sądowe) oraz przedpłaty i faktury zaliczkowe wypłacane kontrahentom oraz weryfikuje noty odsetkowe wystawione przez kontrahentów z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania
 • Przeprowadza inwentaryzację aktywów i pasywów oraz innych składników drogą: spisu z natury w zakresie środków pieniężnych w kasie, potwierdzenia sald w formie uzyskania od banków i kontrahentów (dostawców, odbiorców itp.) potwierdzeń poprawności wykazanych w księgach rachunkowych danych na określony dzień, weryfikacji sald składników majątkowych, rozrachunków o charakterze publicznoprawnym, rozrachunków z pracownikami, należności spornych i wątpliwych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbach finansowo-księgowych- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisach wykonawczych oraz ustawy o rachunkowości (w tym rachunkowości budżetowej)
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansowej państwowych jednostek budżetowych
 • umiejętność korzystania ze specjalistycznych systemów finansowo-księgowych oraz bankowych
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej, oraz wiedza z zakresu administracji publicznej i podstawowa znajomość przepisów KPA
 • umiejętność pracy na komputerze (pakiet MS Office)
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Aon

  Forensic Accountant

  OverviewAs part of an industry-leading team, you will help empower results for our clients by delivering innovative and effective solutions as part of our...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Długie Stare

  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

  Księgowy

  księgowanie faktur, rozliczenie VATWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczneWymagania dodatkowe:Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Oświęcim

  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

  Księgowa - księgowość uproszczona

  księgowanie dokumentów, sporządzanie sprawozdań do GUS, terminowe i zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami przygotowywanie danych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław, Za Lidlem przy przystanku Hutmen

  IFIRMA SA

  Księgowa / Księgowy

  Twoje zadania na tym stanowisku to:obsługa uproszczonej księgowości (PIT, ryczałt i VAT) oraz ZUS DRA przydzielonych firm Biura Rachunkowego...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj