Our Team

Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Praca: Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa
Kluczowe zadania na stanowisku:
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli;
 • Realizacja kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Dziale Kontroli Wewnętrznej;
 • Ustalanie stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień;
 • Opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Prezesowi PAŻP, monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu skarg i wniosków.
Wymagania wobec kandydatów: 
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie lub pokrewne,
 • min. 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli wewnętrznej oraz znajomość metodyki pracy kontrolera wewnętrznego,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • znajomość przepisów wynikających z ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych i prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu skarg i wniosków
 • umiejętność i gotowość do bezpośredniego realizowania kontroli,
 • odbycie szkoleń z zakresu: kontrola wewnętrzna, zapobieganie przestępstwom gospodarczym i korupcji, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówienia publiczne itp.,
 • obsługa programów biurowych (Word, Excel),
 • myślenia analityczne i umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • komunikatywność i współpraca,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do doskonalenia zawodowego,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbałość o dbrą opinię własna i pracodawcy.
Oferujemy: 
 • opiekę medyczną (w tym stomatologia)
 • dodatkowe ubezpieczenie
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • bezpłatny parking dla pracowników
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • forma współpracy – umowa o pracę
 • pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ