Our Team

Starszy Specjalista ds. Księgowości

Praca: Starszy Specjalista ds. Księgowości

Ogłoszenie numer: 6068088, z dnia 2021-11-30

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 16/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej zadań finansowanych w ramach wydatków i kosztów funkcjonowania Agencji;
 • prowadzenie korespondencji z bankami;
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym w tym VAT;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym;
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno-prawnych;
 • obsługa programów: bankowość elektroniczna, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, programów finansowo – księgowych (QNT), BUZA (klient JPK).

Wymagania

Niezbędne:

w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone studia w kierunku rachunkowości, ekonomii lub pokrewne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków w tym podatku VAT oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa;
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego działania w warunkach stresu;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;

Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • znajomość systemu QNT.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ