Our Team

Starszy specjalista

Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116334

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­­Prowadzi ewidencję księgową w wymaganej prawem szczegółowości.
 • ­­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 • ­­Realizuje zadania w zakresie płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym wykonuje czynności związane z obsługą rachunków pomocniczych.
 • ­­Dokonuje na bieżąco uzgodnień ewidencji księgowej prowadzonej przez Wydział, w tym również z danymi posiadanymi przez Wydział do Spraw Wynagrodzeń.
 • ­­Przygotowuje zapotrzebowania na środki oraz informacje o wykorzystaniu środków na rachunkach pomocniczych.
 • ­­Przygotowuje w systemie TREZOR harmonogram dochodów i wydatków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz zgłasza do dysponenta części budżetowych zapotrzebowania na środki finansowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych ( Działy I, III oraz IV)
 • znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ