Our Team

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Praca: Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Ogłoszenie numer: 8514633, z dnia 2023-09-25

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs na wolne stanowiska stażysty w Wydziałach Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Ilość wolnych miejsc – 13 - umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Warszawa, al. „Solidarności” 58, ul. Chłodna 64, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Miejsce pracy: Warszawa, Mokotów

Nr Ref.: sygnatura konkursu: Kd-111-14/2023

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego,
 • czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych,
 • praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych,
 • obsługa Sali wglądowej - przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin.

Wymagania

 • wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word i Excel).
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,
 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu, z danymi kontaktowymi (tel., mail).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.
 • Oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oferujemy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oferuje:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne brutto - 3 986 zł oraz dodatek za wysługę lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, stałe godziny pracy: 8.00-16.00,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi),
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu.

https://mokotow.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-kd-111-142023-na-stanowiska-stazysty-w-wydzialach-ksiag-wieczystych-sadu-rejonowego-dla-warszawy-mokotowa-w-warszawie,new,m2,237,241.html,2514

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, z dopiskiem „Konkurs Kd-111-14/2023”,w terminie od dnia 4 września 2023 roku do dnia 25 września 2023 roku  osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy,

 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 29 września 2023 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Po zakończeniu konkursu, dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu – będą dołączone do akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie (w przypadku niezatrudnienia danego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej,
 • kandydaci mogą odebrać zgłoszone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej. Dokumenty są do odebrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21.

Informacje dodatkowe

 • Informacja o wyniku naboru w konkursie zostanie umieszczana na stronie internetowej Sądu https://mokotow.sr.gov.pl/.
 • Informacja dodatkowa dotycząca konkursu pod numerami telefonów: (22) 531-44-04.
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ