Our Team

Ekspert w jednostce realizującej projekt

Praca: Ekspert w jednostce realizującej projekt

Ekspert w jednostce realizującej projekt
Miejsce pracy: Rzeszów
TERMIN SKŁADANIA CV: 16 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, melioracje wodne, inżynieria środowiska, budownictwo,
 • posiada minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie w koordynacji/lub samodzielnym nadzorowaniu zadań obejmujących realizację robót budowlanych (preferowane zadania z obszaru hydrotechnicznego i/lub współfinansowane przez instytucje międzynarodowe,
 • posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz należy do izby inżynierów budownictwa,
 • zna przepisy aktów prawnych mających zastosowanie do zakresu obowiązków, w tym m.in.:
  • Prawo wodne,
  • Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  • Prawo budowlane,
  • Kodeks cywilny,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • w stopniu zaawansowanym posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna obsługę programów: Zuzia lub Norma oraz AutoCad.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość programów GIS.
 • doświadczenie w koordynacji i/lub samodzielnym nadzorowaniu i/lub rozliczaniu zadań współfinansowanych przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Bank Rozwoju Rady Europy.
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie i pod presją czasu, rzetelność.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • koordynację, nadzorowanie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, w tym nadzór nad realizacją kontraktów robót budowlanych i usług, w tym w zakresie harmonogramów i rad budowy/technicznych,
 • odbiór opracowanych dokumentacji (w tym technicznych) od wykonawców, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z warunkami wynikającymi z przetargów oraz obowiązujących przepisów prawa, analizowanie zastosowanych rozwiązań technicznych i przekazywanie zatwierdzonych dokumentacji przyszłym wykonawcom robót,
 • nadzór nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi przez wykonawców,
 • udział w pracach komisji odbiorowych, udział w przeglądach okresowych na zrealizowanych kontraktach,
 • zapewnienie zgodności dokumentowania procesu inwestycyjnego lub przygotowania inwestycji z wymaganiami prawa i instytucji finansujących projekt; prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu przygotowania lub realizacji inwestycji,
 • przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia w celu zorganizowania przetargów  na prace projektowe i roboty budowlane oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • udział w pracach komisji przetargowych w przetargach  na prace projektowe i roboty budowlane i udział w zespole do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w zakresie robót budowlanych i usług projektowych,
 • bieżący nadzór nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń wykonawcy, w tym robót realizowanych w podwykonawstwie, przejściowych świadectw płatności, faktur, rachunków itp. wystawianych przez wykonawców robót,
 • bieżącą współpracę z Konsultantami Wsparcia Technicznego oraz pozostałymi Wydziałami  i Zarządami Zlewni RZGW.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ