Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138557

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Stanowisko decyzyjne, praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Nadzoruje prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu dekretacji, przechowywaniu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych, a także prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych;
 • Prowadzi gospodarkę finansową Inspektoratu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, polegającą w szczególności na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi i przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych oraz ochrony wartości pieniężnych;
 • Nadzoruje sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych;
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Sprawdza pod względem merytorycznym i formalnym dokumentację sporządzaną przez naczelników wydziałów ds. wydatków i dochodów;
 • Kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników, w zakresie bieżącego rozdziału pracy, określaniu celów i terminów wykonania zadań w sposób prowadzący do ich merytorycznie poprawnej i terminowej realizacji;
 • Prowadzi elektroniczną obsługę środków pieniężnych w systemie bankowości elektronicznej NBP, B2B i systemie płatności BGK, a także kontroluje wpływy i wydatki na rachunkach bankowych urzędu;
 • Nadzoruje aktualizacje Polityki Rachunkowości Urzędu i przepisów wewnętrznych związanych z przypisem należności oraz obiegiem dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Spełnienie jednego z poniższych warunków:
1. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada 3-letnią praktykę.
2. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
i posiada 6-letnią praktykę.
3. Jest wpisany/na do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości – w przypadku posiadanego wykształcenia ekonomicznego wyższego
lub
co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości - w przypadku posiadanego wykształcenia ekonomicznego średniego;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętności: biegłe poruszanie się w środowisku Windows i Microsoft Office (Word, Excel), znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Kompetencje: kierowanie, motywowanie, delegowanie, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów, sumienność, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Piaseczno

  Klient portalu Praca.pl

  Główna księgowa / Główny księgowy w firmie finansowej

  Obsługa systemu finansowego funkcjonującego w firmie.Uzgadnianie i analiza sald kont księgi głównej w prowadzonym zakresie.Analizowanie i uzgadnianie sald...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj