Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137626

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca administracyjno - biurowa.

Zakres zadań

 • Prowadzi i na bieżąco uzgadnia ewidencję księgową dysponenta części budżetowych 17 - Administracja publiczna, 42 - Sprawy wewnętrzne, 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 80 - Regionalne izby obrachunkowe oraz państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu rejestracji operacji gospodarczych.
 • Sporządza jednostkowe sprawozdania budżetowe: z wykonania planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetu państwa, planu wydatków budżetu środków europejskich, programów realizowanych z udziałem środków UE, o stanie środków na rachunkach bankowych, o stanie należności i zobowiązań, sprawozdania w układzie zadaniowym, sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych, informację z wykorzystania rezerw celowych i ogólnej oraz sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki), w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego oraz włączenia ich do sprawozdań łącznych resortu.
 • Analizuje i weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych składane przez dysponentów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostkowe oraz łączne sprawozdania miesięczne i roczne z wykonania dochodów budżetowych, o stanie środków na rachunkach bankowych, z wykonania wydatków budżetowych w celu sporządzenia łącznych miesięcznych i rocznych sprawozdań oraz przekazania do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli (sprawozdania roczne).
 • Dokonuje weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym otrzymanych sprawozdań dotyczących udzielonych dotacji oraz formułuje finansowe oceny wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu dysponenta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w celu przygotowania informacji z realizacji zadania, przedkładanej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzenia.
 • Analizuje i weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych składane przez dysponentów trzeciego stopnia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dysponentom drugiego stopnia jednostkowe sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz zestawienie obrotów i sald w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za resort.
 • Tworzy i aktualizuje bazy danych w zakresie udzielanych dotacji, w celu: monitorowania terminowości przekazywania środków i sporządzania finansowych ocen z wykonania zadań publicznych; dysponowania pełną i bieżącą informacją o przekazanych, wykorzystanych i zwróconych środkach dotacji; zapewnienia kontroli i porównywalności danych ewidencyjnych.
 • Opracowuje materiały analityczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych w celu przedłożenia kwartalnych i rocznej informacji z wykonania budżetu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komisjom sejmowym i Ministerstwu Finansów, a także opracowuje materiały dla inspektorów NIK przeprowadzających coroczne kontrole.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości budżetowej i rachunkowości oraz projekty umów o udzielenie dotacji, a także wyjaśnia wątpliwości zgłaszane przez jednostki resortu odnośnie interpretacji przepisów w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej trzech lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na wszczęcie procedury zmierzającej do zapewnienia dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą "poufne"
 • Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych związanych z wykonywaniem budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, a także gospodarką finansową oraz szczególnymi zasadami rachunkowości państwowych jednostek budżetowych; znajomość zagadnień merytorycznych dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz w zakresie operacji finansowych; znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu dotacji; praktyczna znajomość zasad wykonywania budżetu państwa.
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w finansowym rozliczaniu dotacji.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Zamieniecka

  Modus Sp. z o.o. Sp. Kom.

  Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń procesów sprzedaży - branża energetyczna

  Zakres obowiązków:Wdrażanie oraz realizacja zadań wynikających z procesów zawierania i rozliczania umów w kanale B&B.Wsparcie procesu zmiany sprzedawcy...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-11

 • Lokalizacja:

  Piwniczna-Zdrój

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

  Technik rachunkowości

  Obsługa sekretariatu i centrali telefonicznej. Rozliczanie rozmów telefonicznych. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie dokumentacji druków...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-10

 • Lokalizacja:

  Poznań, Stare Miasto

  MDM-DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

  Specjalista ds. kalkulacji

  Główne obowiązki:wykonywanie, opracowywanie oraz analiza kalkulacji produkcji opakowań papierowych,aktualizowanie baz danych w zakresie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-10

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

  Główny specjalista / Główna Specjalistka w Dziale Finansowym

  Twój zakres obowiązków:Kontrola formalno-rachunkowa  dowodów księgowych zgodnie z przepisami podatkowymi i wymogami ustawy o rachunkowości;Księgowanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-07