Our Team

Specjalista ds. kadr i płac

Praca: Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Warszawa, Śródmieście, ul. Żurawia 32/34

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. płacowo-kadrowych.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
 • Terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie list wypłat z tytułu listy płac, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń do właściwych banków i przelewów potrąceń wynikających z listy płac, umów zleceń i umów o dzieło
 • Współpraca z pracownikami księgowości w zakresie spraw objętych działaniem księgowości
 • Sporządzanie wydruku z programu komputerowego zestawień dotyczących naliczonych składek ZUS, potrąceń i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Biura oraz osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia
 • Sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do dokonywania przez ZUS wypłat zasiłków
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z urzędami skarbowymi dotyczących Biura i pracowników Biura
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych zgodnie z wykazem przygotowywanym przez dyrektora Biura PKA
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Biura PKA, ich akt osobowych i komputerowego systemu kadrowej bazy danych
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów płacowych kadrowych do archiwum zakładowego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych (preferowany kierunek: Finanse i Rachunkowość)
 • dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatkowych, prawa pracy
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office 365)
 • preferowana znajomość programu Symfonia, Płatnik
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skuteczność w komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywanych działaniach
 • zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu
 • kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.pka.edu.pl
Wymagania dodatkowe/pożądane:
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanych zadań
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 21 lipca 2024 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie "ogłoszenie o pracę"). Dopuszcza się możliwość złożenia aplikacji za pośrednictwem aplikuj szybko.

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się pod przyciskiem.