Our Team

Specjalista ds. Płac

Praca: Specjalista ds. Płac

Centrum Informatyki Statystycznej
poszukuje


kandydatek / kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Płac

w Wydziale Ekonomicznym

 

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce pracy: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, Warszawa


Dokumenty należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2023 r.

 • w formie elektronicznej za pomocą przycisku aplikowania
  lub
 • pocztą tradycyjną przesyłając na adres: (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii CIS)
  Centrum Informatyki Statystycznej
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  Wydziału Spraw Pracowniczych i Szkoleń CIS
  z dopiskiem: „Oferta pracy”

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • pełna obsługa płacowa pracowników Centrum Informatyki Statystycznej

Wymagania niezbędne do zajmowania tego stanowiska to min:

 • praktyczna znajomość programu Płatnik
 • znajomość MS Office
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowisku płacowym
 • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja interpersonalna
 • współpraca, kreatywność i myślenie analityczne

Dodatkowymi atutami będzie:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sfery budżetowej
 • doświadczenie w pracy z informatycznym systemie płacowym QNT

Wynagrodzenie brutto przewidziane dla stanowiska: od 5 500 zł do 6 000 zł brutto


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy do 6:30 do 8:30)
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • miejsce parkingowe, stojaki na rowery
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą), niskooprocentowane pożyczki, bezzwrotne zapomogi finansowe
 • dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Warunki pracy:

 • Centrum Informatyki Statystycznej mieści się w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, który jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , przy budynku GUS znajduje się parking z którego mogą korzystać pracownicy CIS.

Zadaniem Centrum Informatyki Statystycznej jest dostarczenie i rozwój usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki publicznej, tj:

 • określanie kierunków i opracowywanie planów rozwoju systemów informatycznych służących do realizacji zadań statutowych oraz wspomagających funkcjonowanie jednostek statystyki publicznej,
 • koordynacja i realizacja prac w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych statystyki oraz prowadzenie prac nad standaryzacją rozwiązań, w tym zakresie wraz z udzielaniem wsparcia użytkownikom w czasie eksploatacji systemów,
 • koordynacja i realizacja prac w zakresie utrzymania i przechowywania danych statystycznych,
 • realizacja określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
 • prowadzenie serwisu technicznego zasobów informatycznych statystyki publicznej w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego,
 • współudział w planowaniu i realizacji szkoleń informatycznych dla jednostek statystyki publicznej.

Misją Centrum Informatyki Statystycznej jest dostarczanie usług informatycznych umożliwiających efektywną realizację zadań statystyki publicznej, budowa kompetencji cyfrowych oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w statystyce.

 

Służby informatyczne statystyki publicznej wypełniają swoją misję poprzez:

 • świadczenie usług informatycznych zapewniających adekwatny do potrzeb, bezpieczny i ciągły dostęp do narzędzi informatycznych oraz aktywów informacyjnych statystyki publicznej
 • dostarczanie nowych usług informatycznych wspierających realizację nowych zadań statystyki publicznej lub zastosowanie nowych metod ich realizacji
 • aktywne wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych służb statystyki publicznej
 • dzielenie się kompetencjami i doświadczeniami w stosowaniu norm, standardów i dobrych praktyk
 • śledzenie nowych rozwiązań informatycznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w statystyce publicznej
 • inicjowanie i stymulowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce publicznej.
POZOSTAŁE INFORMACJE:

I. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
II. Wybrani kandydaci o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani przezpracownika WPS telefonicznie lub e-mailem.
III. Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty złożone po terminie oraz ofertykandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji po upływie 3 miesięcy zostaną zniszczone.
IV. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie podlegająuzupełnieniu.
V. Wynik naboru zostaje opublikowany na stronie internetowej CIS.VI. Nasza firma jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagąbez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy teżjakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej informujeo zasadach oraz o przysługujących Panu/i prawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danychosobowych.
I. Wskazanie administratora - Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor CIS mającysiedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „ Administrator”.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych: Administrator przetwarzaPana/i dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawyz dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) w celuprzeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalista ds. płac co jest niezbędne do realizacji celówwynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997 zezmianami).
III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest całkowiciedobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Panu/i wzięcieudziału w naborze.
IV. Informacje o odbiorcach Pana/i danych osobowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępnianeżadnym odbiorcom.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Pana/ią dane nie będąprofilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskaniakopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadkugdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych;prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danychosobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organunadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępnianepodmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danychosobowych (Teresa Szczepaniak, e-mail: IOD_CIS@stat.gov.pl, adres korespondencyjny:Centrum Informatyki Statystycznej, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208).
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Specjalistka / Specjalistka ds. Płac

  Główne zadania:kompleksowa prawidłowa obsługa wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w szczególności:rozliczanie absencji...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście, ul. Wilcza 64

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

  Samodzielny pracownik ds. płac

  Zakres obowiązkówSporządzanie list płac, stypendiów oraz innych świadczeń, niezbędnych rejestrów, w tym przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  NetWorkS! sp. z o.o.

  Specjalista ds. płac

  Miejsce pracy: WarszawaTwój zakres obowiązkówRozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o prace oraz umów cywilno-prawnychSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-28

 • Lokalizacja:

  Ostrów Wielkopolski

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. wynagrodzeń

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:weryfikacja dokumentacji płacowej oraz naliczenie należnego wynagrodzenia,obsługa systemu płacowo-kadrowego oraz...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-28